Jumat, 19 April 2019

Naskah Bahasa Jawa Pranata Acara Halal Bihalal

Contoh Teks Pembawa Acara – Banyak orang yang merasa bahwa menjadi pembawa acara adalah hal yang sulit. Namun ternyata hal ini salah, dan dikarenakan anda belum memiliki pengalaman dalam memandu sebuah acara. Berbagai kesulitan tentunya di dapatkan karena anda belum memiliki pengalaman yang cukup dalam memandu sebuah acara. Berikut ini adalah berbagai teks pembawa acara sesuai dengan berbagai acara.

Contoh Pidato Singkat – Berikut ini penjelasan lengkap seputar contoh pidato singkat. Mulai dari Contoh pidato singkat tentang narkoba, Contoh Pidato Agama Islam/Kristen/Katolik/Budha, Contoh Khutbah Shalat Jumat Terlengkap, Contoh Ceramah Terlengkap ,contoh pidato singkat tentang pendidikan, contoh pidato singkat tentang kebersihan, contoh pidato singkat tentang kesehatan, contoh pidato singkat tentang agama, dll.


Pidato Yang Kamu Cari


     
pembahasan singkat tentang contoh pidato singkat yang lucu dan menghibur. Mulai dari contoh pidato kemerdekaan, contoh pidato perpisahan kelas 6, contoh pidato perpisahan kelas 9, contoh pidato perpisahan kelas 12, contoh pidato ulang tahun, contoh pidato resmi, contoh pidato cinta tanah air, contoh pidato upacara bendera, contoh pidato hari ibu, contoh pidato islami yang menarik, contoh pidato reuni yang bagus, mudah dihafal, berkesan, menarik, dll.------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------


 Assalamualaikum Wr.Wb
Sak derengipun sumongga kula derekaken memuja lan memuji dumateng ngarso dalem Allah SWT ingkan smpun paring rahmat, taufik hidayah sarta inayah ugi ing wedal dalu punika mboten karaos kulo panjenengan tansh pinaringan nikmat kesehatan, kesempatan, iman lan islam. Shalawat saha salam mugi katetepaken wonten ngarso dalem Nabi Agung Muhammad SAW inggkang dipun tengga syafaatipun wonten ing yaumil qiyamah.

 • Para hadirin rahimatullullah ingkang dipun mulyakaaken dening allah SWT, ugi katur dumateng panjenenganipun Bp. Lurah….(nama pejabat daerah) ingkang kawula hormati.
 • Panjenenganipun Al mukharom Bp Kyai…(nama ustad) ingkang kawula hormati
 • Panjenenganipun para pinisepuh-saha sesepuh wonten ing padukuhan dukuh….(nama desa) sowanipun ingkang hanggung mastuti dumateng popayaning kautamen ingkang pantes nampi pakurmatan.
 • Boten katalumpen kunjuk panjenenganipun para alim ulama ingkang rinten dalu tansah sumanding kitap suci wahyuning ilahi ingkang pinangka kiblating panembah ingkang satuhu luhuring budi.
 • Para tamu undangan ingkang satunggal bapa satunggal mboten saged kawula sebataken ingkang dipun mulyaaken dening Allah SWT.
Gegandengan wedal sampun winanci, pramila pangaosan sak lebetipun acara halal bihalal ingkang diwontenaken rutin setunggal tahun sepindah wonten ing dukuh…(nama desa) leresipun wonten dalemipun…(nama tempat diadakan acara halal bihalal). kaparengo kula sumawelo atur soho ngigeg anggen panjenengan wawan pangandikan punapa dene imbal wacana ingkang saperlu badhe ngaturaken urut reroncening adicara wonten ing dalu punika.
Menggah rantamaning adicara Halal-bihalal ing ratri punika nuwun inggih:

 1. Pambuka
 2. Gema Wahyu Ilahi punapa dene waosan ayat suci Al Qur’an.
 3. Prakata Panitia
 4. Ikrar halal bihalal
 5. Inti acara Halal bihalal
 6. Penutup
 • Bilih adicara ingkang sepindah Pambuka : sumangga adicara halal bihalal punika dipun bukak kanti waosan umul kitab ” Al-fatiqah”
 • Sampun paripurna adicara pambuka pramila adicara ingkang angka candak ipun nuwun inggih waosan Gema wahyu Ilahi puanapa dene waosan ayat suci Al Quran ingkang bade kasarira dening kadang kula anem : Sdr……(Qori’) dene ingkang maos sari tilawah (pembaca arti ayat dalam Qur’an) kapiji dening Sdri….
 • Purno diniro Gema wahyu ilahi badhe kapacak menggah rantamaning adicara Prakata panitia. Prakata panitia dipun wedhar dening Prakata sambutan saking kepala kelurahan ….( nama pejabat daerah setempat). lanjut Prakata panitia pelaksana (nama ketua panitia pelaksana).
 • Ikrar halal bihalal : bilih ingkang badhe hangaturaken ikrar halal bihalal minangga sulih sariro saking kadang pemuda kapiji Sdr…wondene ingkang badhe nampi pinangko wakil saking tiyang sepuh kapiji panjenganipun Bp…(nama wakil dari pihak orang tua/tokoh masyarakat)
 • Inti acara halal bi halal punapa dene Maedho khasanah ingkang badhe kasariro panjenenganipun Al mukharam Bp Kyai …(nama ustad) lan ing pungkasaning pengaosan punika kaparengo katutup kanti wasilah doa.
 • Penutup
Sang ya ning para hadirin ingkang tansah dipun mulyaaken dening Allah SWT ingkang agung sinenggo ing akrami. Mbok bilih sampun paripurna anggen kawula hangayahi jejibahan pinangka pranata acara halal bihalal wonten ing ratri punika, pramila bilih wonten kekirangan dalasan kaladuk anggen kawula matur. Ugi hambok bilih wonten kelepataning atur kawula, mbok bilih dadosaken kurang renaning penggalih wonten ngarsa panjenengan kula tansah nyuwun agengeng pangapunten.
Akhirul salam wabilahi taufik wal hidayah,
Wassalamualaikum Wr.Wb

Related Posts

Naskah Bahasa Jawa Pranata Acara Halal Bihalal
4/ 5
Oleh