Jumat, 19 April 2019

Contoh Pranatacara Perpisahan

Contoh Teks Pembawa Acara – Banyak orang yang merasa bahwa menjadi pembawa acara adalah hal yang sulit. Namun ternyata hal ini salah, dan dikarenakan anda belum memiliki pengalaman dalam memandu sebuah acara. Berbagai kesulitan tentunya di dapatkan karena anda belum memiliki pengalaman yang cukup dalam memandu sebuah acara. Berikut ini adalah berbagai teks pembawa acara sesuai dengan berbagai acara.

Contoh Pidato Singkat – Berikut ini penjelasan lengkap seputar contoh pidato singkat. Mulai dari Contoh pidato singkat tentang narkoba, Contoh Pidato Agama Islam/Kristen/Katolik/Budha, Contoh Khutbah Shalat Jumat Terlengkap, Contoh Ceramah Terlengkap ,contoh pidato singkat tentang pendidikan, contoh pidato singkat tentang kebersihan, contoh pidato singkat tentang kesehatan, contoh pidato singkat tentang agama, dll.


Pidato Yang Kamu Cari


     
pembahasan singkat tentang contoh pidato singkat yang lucu dan menghibur. Mulai dari contoh pidato kemerdekaan, contoh pidato perpisahan kelas 6, contoh pidato perpisahan kelas 9, contoh pidato perpisahan kelas 12, contoh pidato ulang tahun, contoh pidato resmi, contoh pidato cinta tanah air, contoh pidato upacara bendera, contoh pidato hari ibu, contoh pidato islami yang menarik, contoh pidato reuni yang bagus, mudah dihafal, berkesan, menarik, dll.------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------


 Assalamu ‘alaikum Wr. Wb.
Mugiya kawilujengan lan kasarasan saking ngarsa dalem Gusti Alloh tansah rumentah kajiwa kasalira dhumateng kula lan panjenengan sami. Aamiin.
Ibu Kepala Sekolah ingkang dhahat kinormatan,
Bapak, Ibu Guru saha karyawan-karyawati SMA N 1 Wates ingkang pantes kacaosan  raos ing pakurmatan.

Rencang-rencang kelas 12 ingkang kula tresnani.
Nuwun sewu keparenga, kula wonten ing mriki supados ndherekaken lampahipun titilaksana Perpisahan Kelas 12 SMA N 1 Wates ingkang mapan wonten aula SMA N 1 Wates
Namung saderengipun kula nglajengaken atur kula sumangga kula lan panjenengan sami ngaturaken puji syukur dhateng ngarsa dalem Gusti Alloh ingkang sampun paring mapinten-pinten kanikmatan saha hidayah, ing satemah kula panjenengan sami saged makempal wonten mriki kanthi kebak ing kawilujengan.

            Ing salajengipun keparenga kula ngaturaken menggah rantamaning titilaksana ingkang badhe kalampah.
Ingkang sepisan  Pambuka
Angka kalih talanging atur saking kelas 10, 11
Kaping tiga talanging atur saking kelas 12
Kaping sekawan pambagya saking ibu kepala sekolah
Kaping gangsal pentas seni
Ingkang pungkasan Panutup

Sumangga kita lumebet titilaksana ingkang sepisan inggih menika Pambuka, sumangga kanthi wosan basmalah kula dherekaken “ Bismillahirrohmanirrohimi  “
            Kalajengaken titilaksana angka kalih inggih menika :
talanging atur saking kelas 10, 11, dhateng panjenenganipun ......................kasumanggakaken.
Mekaten titilaksana angka kalih sampun paripurna, ngaturaken gunging panuwun dhateng .......................
Lumebet Titilaksana ingkang angka tiga  inggih menika: talanging atur saking kelas 12
dhateng penjenenganipun ...................kasumanggakaken.
Mekaten titilaksana angka tiga sampun paripurna, ngaturaken gunging panuwun dhateng .......................
Titilaksana kaping sekawan pambagya saking ibu kepala sekolah, dhumateng panjenenganipun ibu ................................kasumanggakaken.
Mekaten menggah wedharing atur saking panjenenganipun ..............................., ingkang menika ngaturaken gunging panuwun.
Sumangga dipunlajengaken titilaksana kaping gangsal inggih punika pentas seni.
            Sagung para lenggah, menapa dene wasana sampun lumampah kanthi rancak, sumangga kantun titilaksana pungkasan inggih menika Panutup.
Mangga pepanggihan menika lajeng dipun tutup kanthi waosan hamdalah kula dherekaken “ Alhamdulillahirrobbil ‘alamin”
            Semanten lan mekaten anggen kula ndherekaken runtuting titilaksana menika , kathah lepat nyuwun pangapunten.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
Related Posts

Contoh Pranatacara Perpisahan
4/ 5
Oleh