Kamis, 28 Maret 2019

Contoh Pranatacara singkat Acara pengantin yang menggunakan konsep acara

Contoh Teks Pembawa Acara – Banyak orang yang merasa bahwa menjadi pembawa acara adalah hal yang sulit. Namun ternyata hal ini salah, dan dikarenakan anda belum memiliki pengalaman dalam memandu sebuah acara. Berbagai kesulitan tentunya di dapatkan karena anda belum memiliki pengalaman yang cukup dalam memandu sebuah acara. Berikut ini adalah berbagai teks pembawa acara sesuai dengan berbagai acara.

Contoh Pidato Singkat – Berikut ini penjelasan lengkap seputar contoh pidato singkat. Mulai dari Contoh pidato singkat tentang narkoba, Contoh Pidato Agama Islam/Kristen/Katolik/Budha, Contoh Khutbah Shalat Jumat Terlengkap, Contoh Ceramah Terlengkap ,contoh pidato singkat tentang pendidikan, contoh pidato singkat tentang kebersihan, contoh pidato singkat tentang kesehatan, contoh pidato singkat tentang agama, dll.


Pidato Yang Kamu Cari


     
pembahasan singkat tentang contoh pidato singkat yang lucu dan menghibur. Mulai dari contoh pidato kemerdekaan, contoh pidato perpisahan kelas 6, contoh pidato perpisahan kelas 9, contoh pidato perpisahan kelas 12, contoh pidato ulang tahun, contoh pidato resmi, contoh pidato cinta tanah air, contoh pidato upacara bendera, contoh pidato hari ibu, contoh pidato islami yang menarik, contoh pidato reuni yang bagus, mudah dihafal, berkesan, menarik, dll.------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------


Nuwun
Para pinisepuh ingkang minulyeng budi, para sesepun ingkang satuhu kinabekten, miwah para tamu ingkang kinurmatan, sumangga kula dherekaken ngaturaken pamuji syukur dhumateng ngarsaning Pangeran awit ing wanci menika Gusti sampun paring sih nugraha satemah kula miwah panjenengan saged nyekseni miwah suka pepuji pangestu awit saking dhaupipun risang pinanganten sarimbit.
Menggah rantaman adicara ingkang badhe kalampahan rinacik mekaten :
Saksampunipun kapurwakan dening pranata adicara, tumuli ingkang mengku gati badhe ngaturaken pambagya harja, saparipurnaning pambagyaharja, kalajengaken puji pandunga rahayu, tumuli para tamu kepareng paring pangestu kanthi jawat asta kaliyan risang pinanganten miwah ingkang hamengku gati, kalajengaken kembul bujana andrawina, kapungkasan kanthi panutup.
Para tamu ingkang kinurmatan,
Sawetawis panjenengan para tamu sampun kepareng rawuh, keparenga ingkang mengku gati ngaturaken pambagyaharja, dene ingkang mbabar pangandikan minangka sesulihing wacana nenggih bapak………..sumangga
*****( Pambagyaharja )*****

Sewu gunging panuwun dhumateng bapak…….. ingkang sampun kepareng medhar wacana pambagyaharja, minangka jangkeping adicara badhe katindakaken pamuji donga rahayu widada rising pinanganten, bagya mulya gesangipun, sumrambah mring sedaya para tamu, ingkang kepareng mandhegani puji pandonga nun inggih bapak…….. dhumateng bapak………… sasanawara kula sumanggakaken…..sumangga
*****( Ndedunga )*****

Matur nuwun, mugi Gusti ngabulaken puji pandonga kasebat satemah murakabi samudayanipun, salajengipun kepareng sumangga para tamu jengkar saking palenggahan paring pangestu dhumateng risang pinanganten kanthi ajejawat asta, saparipurnanipun panjenengan paring pangestu pamuji rahayu, paduka kasugatan kanthi kembul bujana andrawina kanthi ladi pribadi utawa prasmanan, sumangga.
*****( Salaman kalajengaken Dhahar ngantos purna )*****

Purwa madya wus dumugi pethiting titi laksana, kula minangka wakilipun para kadang ingkang nyengkuyung tumapaking adicara ngaturaken gunging panuwun dhumateng bapak-ibu………. Sri pinanganten, miwah besan bapak-ibu………….ingkang sampun pitados dhumateng kula sakadang kinen ndherekaken lumampahing adicara ing wanci menika, kula sakadang ndherek memuji mugi risang pinanganten saget mangun kulawarga  ingkang bagya mulya, ngantos atut runtut rerentengan, lestari tumekeng wuri, mbokmenawi anggen kula ndherekaken titi gatining laksana wonten kithaling basa, solah bawa ingkang nyebal saking paugeraning tatakrama, kula nyuwun agunging pangaksama.
Nuwun.
Catatan :
  1. Apabila ada iringan berupa karawitan ( langsung atau kaset ) atau nasyid ( Islami) pembawa acara member komentar terus – menerus selama prosesi berlangsung hingga selesai.
  2. Jika ada iringan / hiburan seperti organ tunggal / elektone, pembawa acara dapat memberikan komentar di sela-sela hiburan lagu atau menyerahkan waktu sepenuhnya kepada pembawa acara yang khusus untuk hiburan.

Related Posts

Contoh Pranatacara singkat Acara pengantin yang menggunakan konsep acara
4/ 5
Oleh