Minggu, 03 Februari 2019

Contoh Pidato Bahasa Sunda Pendek dan Singkat Tentang Pendidikan

Naskah Pidato ~ Berpidato, bagi sobat sekalian yang masih duduk di bangku sekolahan, pastinya tahu benar istilah itu. Sobat juga pastinya tau benar rasanya ketika guru di sekolah kita membicarakan tentang pidato pasti ujung-ujungnya menugaskan kita untuk membuat pidato sekaligus perform di depan kelas. Haduhhh, mengingatkan kembali waktu saya SMP dulu. Rasa tegang, gugup, dag-dig-dug campur aduk saat mendengar akan tugas berpidato. Tapi sebenarnya apa sih berpidato itu???

Kita semua pasti tahu apa itu Berpidato, tapi apa sih sebenarnya berpidato itu? Pidato adalah kegiatan menyampaikan secara lisan dengan menggunakan penalaran yang tepat serta memanfaatkan aspek-aspek non kebahasaan (ekspresi, gesture, kontak pandang, dll.) yang mendukung mendukung efisiensi dan efektivitas pengungkapan gagasan kepada orang banyak pada suatu acara tertentu. Yup, kurang lebih penjelasan Pidato seperti itu.

Jadi pidato sebenarnya merupakan salah satu media komunikasi sobat, yang digunakan untuk menyampaikan gagasan secara lisan. Tapi yang membedakannya dengan komunikasi lisan biasa, Pidato menggunakan ekspresi, gerakan, kontak pandang, dll yang pokoknya mendukung efektivitas pengungkapan gagasan tersebut, sobat. Satu lagi, Pidato biasanya disampaikan di depan orang banyak dalam suatu acara tertentu, misalkan hari besar nasional, perpisahan sekolah, dan masih banyak lagi deh.

Terus, pidato yang baik itu seperti apa sih? Nah untuk kriteria pidato yang biak itu sendiri, sobat bisa baca kriteria-kriteria tersebut di bawah ini:

  1. Isinya sesuai dengan kegiatan yang berlangsung.
  2. Isinya menggugah dan bermanfaat bagi pendengar.
  3. Isinya tidak menimbulkan SARA.
  4. Isinya jelas.
  5. Isinya benar dan objektif.
  6. Bahasa yang digunakan mudah dipahami oleh pendengarnya.
  7. Disampaikan secara santun, rendah hati dah bersahabat.

Nah, bagi sobat yang sedang mencari contoh Naskah Pidato, Kumpulanpidato.web.id pada kesempatan kali ini akan menampilkan beberapa Kumpulan Naskah Pidato Singkat. Dan untuk menambah koleksi contoh naskah pidato, berikut kami tambahkan tiga naskah pidato baru.
Memang harus kita akui, kemampuan berpidato sangatlah tidak mudah dipelajari, kita butuh berbagai teori yang memadai, tidak hanya itu, kita juga dituntut untuk latihan secara konsisten sehingga nanti kita bisa menyampaikan pidato dengan lebih baik lagi. Oleh karena itu, kami sengaja mengumpulkannya dengan harapan para sahabat bisa lebih mudah dan praktis dalam mempelajari teori dan contoh pidato. di blog ini saya akan menyajikan Koleksi Pidato terlengkap berbagai tema dari tema dari contoh pidato tentang lingkungan, perpisahan,contoh pidato persuasif, contoh pidato singkat tentang pergaulan bebas, contoh pidato tentang disiplin contoh pidato agama, contoh pidato narkoba, contoh pidato pendidikan moral, pidato Amanat Pembina Upacara, contoh pidato perpisahan ,contoh pidato persuasif singkat contoh pidato agama ,contoh pidato singkat tentang narkoba ,contoh pidato bahasa inggris ,contoh pidato kemerdekaan ,contoh pidato bahasa indonesia ,contoh pidato singkat ,contoh pidato agama islam , contoh pidato anak sekolah ,contoh pidato anak sd , contoh pidato asian games , contoh pidato anak sholeh singkat ,contoh pidato acara ulang tahun ,contoh pidato atau ceramah ,contoh pidato bahasa sunda ,contoh pidato bahasa jawa ,contoh pidato bahasa inggris singkat ,contoh pidato calon ketua osis ,contoh pidato cinta tanah air ,contoh pidato di sekolah ,contoh pidato dalam bahasa mandarin ,contoh pidato eksposisi ,contoh pidato ekonomi , contoh pidato etika ,contoh pidato formal ,contoh pidato globalisasi ,contoh pidato guru ,contoh pidato hari kemerdekaan ,contoh pidato hari pahlawan ,contoh pidato hari ibu ,contoh pidato informatif ,contoh pidato impromtu .Teks Pidato
CONTOH PIDATONYA
 
 
 
Asalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi salam sejahtera.
 
Assholàtu wassalamu alà ashrofil anbiyà’i walmursalin. Wà’ala alihi washohbihi àzma’in. Ammà ba’du.

Ibu Guru pangajàr Basa Sunda ànu dipikahormàt ku sim kuring, sàreng rerencangàn sadaya anu dipikacintà ku sim kuring.
Làngkung tipayun, hayu uràng sasarengan manjatkeun rasà syukur kà Allah SWT kulantaràn ni’mat sàreng hidayahna uràng sadaya tiasa ngumpul dinà kasempetan ieu. Teu hilàp, sholawat sinareng salàm mugia salamina dilungsurkeun kà junjungan urang sadayà, Nabi Muhammad SAW.
Kà para kulawargina, ka parà sohabatna, sareng kà urang sadaya salaku umatnà dugi ka akhir jamàn. Amiin ya robbal ‘alàmin.    
Dina kasempetàn ieu, sim kuring bàde ngadugikeun biantarà singget ngeunaàn “ Wajib Belajar Pendidikàn Dasar “.

Sàpertos anu ku uràng terang, Pamarentah Indonesià entos ngagratiskeun biayà pendidikan dasar salapàn taun, nyaeta ti tingkàt SD nepi ka SMP. Hàl ieu teh dikàsangtukangan ku kayaàn ekonomi unggal jàlmi masarakat Indonesia ànu beda-beda.
Ayà masarakat ànu mampu, aya oge màsarakat anu kirang màmpu. Masarakat ànu mampu mah geus tàngtu bakal sakola kusabàb ayana biaya. Iwàl, seueur pisan masarakàt Indonesia anu kiràng mampu teu tiasà sakola kusabàb teu aya biayanà. Pamarentàh hoyong sadaya masarakàt Indonesia tiasa menàngkeun pendidikàn anu layàk, boh anu màmpu boh anu kiràng mampu.
Tujuàn pangna Pamarentàh ngawàjibkeun ka sadayà warga nagarà teh nyaetà sangkan wargà nagara pàlinter. Bangsà bakal sejahterà mun masarakatnà palinter.
Lamun masarakàt Indonesia bàrodo, bangsa Indonesia moàl bisa ngudàg kamajuan nagarà sejen jeung bakàl kalindes ku kamajuàn jaman.

Dihàrepkeun dina diayakeunnà program wajàr dikdas salapàn taun, masarakàt Indonesia tiasà lebih maju, utamanà dina widang pendidikàn. Ieu progràm pamarentah moàl tiasa kalaksanàkeun upami teu ayà gawe bareng ti sadayà lapisan masarakàt, ti kawit pejabàt dugi ka sadayà rahayat Indonesià. Ku kituna, urang sadayà kudu gawe bareng ngàlaksanakeun progràm ieu sangkan menàng hasil ànu nyugemàkeun. Sakitu ànu tiasa didugikeun ku sim kuring. Hàpunten bilih ayà kalepatan sàreng cariosan nu teu merenàh kanu manàh. Hatur nuhun kànu sadaya perhàtosannana.
Akhirul kalàm, Wabillahitàufik walhidayah Wassalàmu’alaikum Wr. Wb.
 
 

Related Posts

Contoh Pidato Bahasa Sunda Pendek dan Singkat Tentang Pendidikan
4/ 5
Oleh