Selasa, 16 April 2019

Teks MC Bahasa Jawa Acara Pengajian Akbar

Contoh Teks Pembawa Acara – Banyak orang yang merasa bahwa menjadi pembawa acara adalah hal yang sulit. Namun ternyata hal ini salah, dan dikarenakan anda belum memiliki pengalaman dalam memandu sebuah acara. Berbagai kesulitan tentunya di dapatkan karena anda belum memiliki pengalaman yang cukup dalam memandu sebuah acara. Berikut ini adalah berbagai teks pembawa acara sesuai dengan berbagai acara.

Contoh Pidato Singkat – Berikut ini penjelasan lengkap seputar contoh pidato singkat. Mulai dari Contoh pidato singkat tentang narkoba, Contoh Pidato Agama Islam/Kristen/Katolik/Budha, Contoh Khutbah Shalat Jumat Terlengkap, Contoh Ceramah Terlengkap ,contoh pidato singkat tentang pendidikan, contoh pidato singkat tentang kebersihan, contoh pidato singkat tentang kesehatan, contoh pidato singkat tentang agama, dll.


Pidato Yang Kamu Cari


     
pembahasan singkat tentang contoh pidato singkat yang lucu dan menghibur. Mulai dari contoh pidato kemerdekaan, contoh pidato perpisahan kelas 6, contoh pidato perpisahan kelas 9, contoh pidato perpisahan kelas 12, contoh pidato ulang tahun, contoh pidato resmi, contoh pidato cinta tanah air, contoh pidato upacara bendera, contoh pidato hari ibu, contoh pidato islami yang menarik, contoh pidato reuni yang bagus, mudah dihafal, berkesan, menarik, dll.------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

 Nuwun, kulanuwun. Panjenenganipun para pepundhen, para sesepuh, para pinisepuh ingkang hanggung mastuti dhumateng pepoyaning kautamen, ingkang pantes pinundhi-pundhi saha kinabekten. Punapa dene panjenenganipun para tamu kakung sumawana putri ingkang dahat kalingga murdaning akrami.
Amit pasang aliman tabik, mugi tinebihna ing iladuni myang tulak sarik, dene kula cumanthaka sowan mangarsa hanggempil kamardikan panjenengan ingkang katemben wawan pangandikan. Kula piniji hanjejeri minangka pangendaliwara keparenga hambuka wiwaraning suka wenganing wicara dwaraning kandha, saperlu mratitisaken murih rancaking titilaksana adicara pawiwawahan prasaja ing ratri kalenggahan punika.

Sumangga kula derekaken sesarengan manungku puja-puji-santhi wonten ngarsaning Gusti Ingkang Maha Suci, ingkang sampun kepareng paring rahmat lan nikmat gumelaring alam agesang wonten madyaning bebrayan agung. Katitik rahayu sagung dumadi tansah kajiwa kasalira dhumateng panjenengan sadaya dalasan kawula, saengga kita saged hanglonggaraken penggalih hamenakaken wanci sarta kaperluan raw

Assalamuaikum Wr Wb
Wonten ngarsanipun Shahibil Fadhilah, Al Mukarram, Bapak KH. Wachid Muchtarom M.Pd.I saking tlatah Sinanjer, Madukoro, Banjarnegara ingkang minulyo.
Dhumateng panjenenganipun para alim ulama, ugi para sesepuh, ingkang dhahat kinabekten.
Dhumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Gumingsir Kecamatan Pagentan Banjarnegara, Bapak Bejo Suroso saha perangkat desa samudayanipun ingkang sinudarsono.

Dhumateng sagunging poro rawuh, kakung sumawono putri ingkang dipun rahmati dening Allah.
Langkung rumiyin, wonten kalenggahan ingkang insyaallah kebak berkah punika, monggo kawula dhereaken, ngunjuaken raos syukur dhumateng ngarso dalem Allah Swt, kanthi waosan “alhamdulillahi rabbil ‘alamien”, dene punapa ngantos saat punika, kawula panjenengan sedaya taksih pinaringan mapinten-pinten nikmat, rahmat, taufik, hidayah soho inayahipun, sahingga katitik wonten ing siang punika, wanci punika, kawula panjenengan saget kempal manunggal wonten ing punika majlis, ing saperlu angrawuhi Pengetan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad Saw tahun 1435 H, ingkang dipun dilaksanaaken dening Majlis Ta’lim Al Huda Kalikidang, Desa Gumingsir, Pagentan, Banjarnegara. Mugi-mugi pakempalan puniko kacatet minangka amal kesaenan kawula panjenengan sedaya ingkang mangke wonten ing akhirat badhe nuwuhaken ganjaran saking ngarso dalem Allah Swt. Amien.

Shalawat soho salam mugi tansah katur, konjuk dhumateng ngarsanipun Nabi Muhammad Saw, kanthi waosan
“allahumma shalli ‘ala sayyidina Muhammad wa ‘ala ali sayyidina Muhammad”,
Nabi akhiriz zaman ingkang dados suri tauladan tumrap kawula panjenengan sedoyo wonten ing panggesangan punika. Mugi-mugi kawula panjenengan sedaya, khususipun ingkang hadir wonten ing punika majlis kalebet golonganipun ummat ingkang badhe pikantuk syafaatipun benjeng wonten ing Dinten Akhir. Allahumma amien.

Saklajengipun, minongko pranoto adicoro, kirang prayogi menawi kawula ngathahaken atur. Pramilo, keparengo kawula ngaturaken reroncening adicara ingkang sampun rinancang dening panitia:
Adicara ingkang angka pambajeng, inggih punika pambuka.
Adicara ingkang angka kalih, inggih punika waosan ayat suci Al- Qur’an.
Ndungkap adicara ingkang angka tiga, inggih punika sambutan- sambutan.
Kalajengaken adicara ingkang angka sekawan, kawula panjenengan lumebet dhumateng adicara ingkang inti, inggih punika, Pengaosan Akbar saking Panjenenganipun Bpk. Drs. KH. Wachid Muchtarom, M.PdI. Ingkang badhe dipun iringi kalian pagelaran seni budoyo Wayang Kulit Dakwah “Ngudi Nugeroho” pimpinan Ki Dalang Wahyono saking Madukoro Banjarnegara
Wondene adicara ingkang pungkasan, nun inggih panutup.
Para rawuh ingkang dhahat kinurmatan, sumonggo adicara wonten ing dalu puniko kito awiti sesarengan kanthi maos surah Fatihah.
Liridhalilahita’ala wa syafa’ati rasulillah shalallahu ‘alaihi wasalam alfatihah:
Mugi-mugi kanthi waosan suratul Fatihah punika, adicara punika mangke sagedo lancar wiwit awal dumugi akhir. Amien.

Adicara ingkang angka kalih, badhe katur waosan ayat-ayat suci Al Qur’an, ingkang dalu punika badhe dipun aturaken dening sedherek Hadiman kanthi Saritilawah sedherek Hesti Rahayu,
Dhumateng Sedherek Hadiman kaliyan Hesti Rahayu, kawula sumanggaaken.
Matur nuwun dhumateng Sedherek Hadiman kaliyan Hesti Rahayu, mugi-mugi amal kesaenan panjenengan pikantuk ganjaran ingkang murwat saking ngarso dalem Allah Swt. Kawula panjenengan ingkang midhangetaken ugi pikantuk rahmat saking ngarso dalem Allah swt. Mugi-mugi kanthi waosan ayat suci Al- Qur’an kalawau, saged dados sarana saya lancaripun adicara wonten ing dalu punika.
Para rawuh ingkang kinurmatan, kito lumebet dhumateng tataran adicara ingkang angka tiga, inggih punika sambutan-sambutan.
Ingkang sepindah, sambutan saking panitia, ingkang badhe dipun sarirani dening panjenenganipun Bapak Aji Nur Wibowo. Dhumateng panjenenganipun Bapak Aji Nurwibowo kawula sumanggaaken.
Matur nuwun dhumateng Bapak Aji Nurwibowo ingkang sampun kerso paring sambutan amawili panitia.

Saklajengipun, sambutan ingkang kaping kalih, inggih punika saking Bapak Kepala Desa Gumingsir. Dhumateng panjenenganipun Bapak Bejo Suroso, kawula sumangga’aken.
Matur nuwun dhumateng Bapak Bejo Suroso minangka Kepala Desa Gumingsir ingkang sampun kerso paring sambutan wonten ing adicara dalu punika.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah’ Mekaten kalawau, sambutan mbaka sambutan sampun katur wonten ing ngarso panjenengan sedoyo.
Saklajengipun, lumebet dhumateng adicara ingkang angka sekawan, nun inggih adicara inti, Pengaosan Akbar babagan Isra’ Mi’raj ingkang wonten ing kalenggahan punika badhe dipun wedharaken dening Panjenenganipun Bapak KH. Wachid Muchtarom, M.PdI ingkan badhe dipun iringi kalian pagelaran Wayang Kulit Dakwah “NGUDI NUGEROHO” pimpinanipun Ki Dhalang Wahyono saking Madukoro Banjarnegara. Lajeng mangke wonten akhiring Pengaosan dipun suwun barakah doa’ipun sekaliyan adicoro panutup.

Para lenggah ingkang kinurmatan, Sakderengipun panjenengan Almukarom Bapak KH. Wachid Muchtarom medharaken pengaosan, kawula minongko pranoto adicara mbokbilih wonten klenta klentunipun atur, saha kirang trapsilaning atur, purwa, madya, wasana, kawula nyuwun agunging sih samudra pangaksami.
Dhumateng Panjenenganipun Bapak Drs.KH. Wachid Muchtarom, M.Pdi, wekdal sakcekapipun sumonggo katur.

Minongko pranoto adicoro Kawulo akhiri Billahittaufiq wal hidayah, wa rridha wal inayah.
Tsumassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Related Posts

Teks MC Bahasa Jawa Acara Pengajian Akbar
4/ 5
Oleh