Kamis, 18 April 2019

Contoh Teks Panyandra Temanten Jawa

Contoh Teks Pembawa Acara – Banyak orang yang merasa bahwa menjadi pembawa acara adalah hal yang sulit. Namun ternyata hal ini salah, dan dikarenakan anda belum memiliki pengalaman dalam memandu sebuah acara. Berbagai kesulitan tentunya di dapatkan karena anda belum memiliki pengalaman yang cukup dalam memandu sebuah acara. Berikut ini adalah berbagai teks pembawa acara sesuai dengan berbagai acara.

Contoh Pidato Singkat – Berikut ini penjelasan lengkap seputar contoh pidato singkat. Mulai dari Contoh pidato singkat tentang narkoba, Contoh Pidato Agama Islam/Kristen/Katolik/Budha, Contoh Khutbah Shalat Jumat Terlengkap, Contoh Ceramah Terlengkap ,contoh pidato singkat tentang pendidikan, contoh pidato singkat tentang kebersihan, contoh pidato singkat tentang kesehatan, contoh pidato singkat tentang agama, dll.


Pidato Yang Kamu Cari


     
pembahasan singkat tentang contoh pidato singkat yang lucu dan menghibur. Mulai dari contoh pidato kemerdekaan, contoh pidato perpisahan kelas 6, contoh pidato perpisahan kelas 9, contoh pidato perpisahan kelas 12, contoh pidato ulang tahun, contoh pidato resmi, contoh pidato cinta tanah air, contoh pidato upacara bendera, contoh pidato hari ibu, contoh pidato islami yang menarik, contoh pidato reuni yang bagus, mudah dihafal, berkesan, menarik, dll.------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------


PANYANDRA MIJILIPUN TEMANTEN PUTRI (keluarnya pengantin putri dari kamar rias)

Binarung swaraning pradangga munya hangrangin,Hambabar Ketawang sekarteja/Puspawarna. Kaya ganda hangambar arum katiuping samirana manda. Kawistingal jengkaring temanten putri mijil saking panti busana.

Panti  ateges papan  busana ageman,mijil saking panti busana ateges miyos saking papan ageman nedya sumarak wonten ngarsanipun para tamu manjing ing salebeting sasana pahargya.
penganten putri hangagem busana kang sarwaretna hangemba busananing garwa nata. Katon pating galebyar pating pancurat ,lamun rinumpaka ing ukara yayah sileh prenah

Hangagem puspita rinonco ingkang ukelira kasampiraken ing pamidhangan kanan, lamun katiyuping samirana kongas gandane hangegi sajroning sasana pahargya.

Endaah edining busana hangimbuhi gandhes luwes solah bawane, lamun cinandra ical sipating jalma sawantah pan yayah Bathari Ratih ngeja wantah.


PANYANDRA PRAPTANING TEMANTEN KAKUNG (kedatangan pengantin putra)

Geteeeer pater kaya ana teja kang manter, horek sanjawineng sasana pahargya bebasan sorak hambata rubuh swarane. awit kena pangaribawane risang temanten kakung ingkang ketingal agung,ageng lan wibawa.

Temanten kakung lamun cinandra bebasan kurang candra luwih warna. dasar pekik ing warna, dedek pidheksa pangawak pradata. langkun-langkung sinasaban busana kang tinaretes benang kencana, sumunar agilar-gilar nanging datan hambelerengi. Saya malih hangagem dhestar hangemba nata tan ana kan kuciwa

Dampyak-dampyak para kadang kaliyan warga wandana alur selur ndalidir tan ana pedhote ingkang samya kangayap hambayangkara tindakipun temanten priya.

Wus ndungkap unggyan kang tinuju ,gya lumadi laksitaning adicara pasrah tampa.


PANYANDRA TEMANTEN PANGGIH / TEMON

Reeep tidhem premanem, datan ana sabawane walang salisik, bebasan gegodhongan tan ebah awit samiran tan lumampah, kang kapyarsa amung swaranya pradangga lokananta ingkang munya ing sasana wiwaha,senadyan hamung lumantar swaraning pita swara.Awit sedaya kalawau kena pangaribawane kang samya binoja krama.

Tuhu wes pinesti ana titahing Gusti ingkang asipat jalu lan wanita ingkang nedya ngancik ing ngalam madya hanenggih sambut silaning akrama

nulya kumlawe astane temanten putri sarwi hambalang gantal mring temanten priya kang winastan Gondhang Kasih
Datan saranta temanten kakung gya amales hambalang gantalmring temanten putri kang winastan Gondhang tutur.

KETIKA MENGINJAK TELUR
Kawistara kanang antiga tiapak padha pecah sanalika deningtemanten kakung, bpunika asung pralampita bilih temanten kakung calon dados lantaraning tuwuh/wiji ingkang suci,pratima bangkit tata jalma,putra kinarya tetalining akrama.

KETIKA CUCI KAKI
Tanggap temanten putri gita-gita hanjengku mring pepadhaning keng raka,sarwi sumembah sarta hamiji pepadhaning ingkang garwa

KETIKA SINDURAN
Titipurna adicara panggih, tumuli lumadi adicara sinduran,kawistara temanten kekalih sinengepan sindur ingkang kaaturaken dening ingkang Ibu.tanggapin sasmita ingkang Bapa gita-gita angasta poncoting sindur tumuli hanganthi putra temanten kekalih tumuju ing kursi palakrami.

Kawuryaaan alon-alon tindhake lan banget pangati-atine ingkang Bapa tuwin Ibu hanganthi putra temanten sekaliyan tumuju unggyan kang tinuju.Punika asung pralampita dhumateng kang binoja krama,mugi -mugi anggenipun nepusi jangkaning agesang mangun brayat anyar,tansah kebak ing pangati-ati ,datan grusa-grusu mundhak kesluru, tan milik barang kang elok jalaran keselak muluk.

KROBONGAN
Sesi ini ada:
 • bobot Timbang
 • tandur
 • kacar-kucur
 • dahar kembul 
sesi selanjutnya adalah

SUNGKEMAN
Wus lengser saking palenggahan, risang temanten kakung hanganthi ingkang garwa sumarak wonten ing ngarsanipun ingkang Bapa tuwin Ibu,tumuli sumungkem lan ngabekti nyuwun idi pangestu anggenipun palakrama mugi tansah manggih bagya mulya,saget langgeng dumugi salami-laminya.

Bekti dhumateng ingkang Rama labet enget bilih ingkang rama wus sembada ngfukir jiwaraga dadya lantaraning tuwuh.
Parandene sumungkem dumateng ingkang ibu labet enget bilih ingkang Ibu wus kinarya papanig yoga brata salebeting nawa candra dasa ari, sarta hanglelithing wiwit alit dumugi akir dewasa,bebasan cilik digedhek.ke,bodho kapinterake.

Brool kanang waspa ingkang mijil saking anggenira temanten kekalih,tumibeng ing pangkone ingkang rama lan ibu kadya mutiara kang rinonce. kaladuk.e kang ngrumpaka basa bebasan banjir luh sarah waspa sajroning sasana rinengga.

Demikian tadi contoh teks panyandra temanten terbaru.untuk penggunaannya bisa disesuaikan keadaan dan tentunya bisa ditambah atau dikurangi sesuai kebutuhan.Sebagai pranatacara tentunya harus bisa memahami pula gending-gending yang diperlukan pada setiap sesinya.seperti:

 • mijilipun temanten putri
 • praptaning temanten kakung
 • panggih
 • krobongan
 • mapak besan
 • sungkeman
 • photo temanten
 • pambagya harja
 • panutup/purna

Related Posts

Contoh Teks Panyandra Temanten Jawa
4/ 5
Oleh